Facebook +Google Twitter Instagram RSS
نمونه دولتی

نتایج نمونه دولتی نی ریز 96-97 - ششم و نهم

نتایج آزمون نمونه دولتی نی ریز و اسامی پذیرفته شدگان هر واحد آموزشی مطابق با اعلام پایگاه خبری مشاوران شریف و اطلاعیه آموزش و پرورش برای پایه های ششم و نهم از طریق پرتال آزمون نمونه دولتی استان فارس اعلام شد.

نتایج نمونه دولتی نورآباد 96-97 - ششم و نهم

نتایج آزمون نمونه دولتی نورآباد و اسامی پذیرفته شدگان هر واحد آموزشی مطابق با اعلام پایگاه خبری مشاوران شریف و اطلاعیه آموزش و پرورش برای پایه های ششم و نهم از طریق پرتال آزمون نمونه دولتی استان فارس اعلام شد.

نتایج نمونه دولتی فیروزآباد 96-97 - ششم و نهم

نتایج آزمون نمونه دولتی فیروزآباد و اسامی پذیرفته شدگان هر واحد آموزشی مطابق با اعلام پایگاه خبری مشاوران شریف و اطلاعیه آموزش و پرورش برای پایه های ششم و نهم از طریق پرتال آزمون نمونه دولتی استان فارس اعلام شد.

نتایج نمونه دولتی داراب 96-97 - ششم و نهم

نتایج آزمون نمونه دولتی داراب و اسامی پذیرفته شدگان هر واحد آموزشی مطابق با اعلام پایگاه خبری مشاوران شریف و اطلاعیه آموزش و پرورش برای پایه های ششم و نهم از طریق پرتال آزمون نمونه دولتی استان فارس اعلام شد.

نتایج نمونه دولتی فسا 96-97 - ششم و نهم

نتایج آزمون نمونه دولتی فسا و اسامی پذیرفته شدگان هر واحد آموزشی مطابق با اعلام پایگاه خبری مشاوران شریف و اطلاعیه آموزش و پرورش برای پایه های ششم و نهم از طریق پرتال آزمون نمونه دولتی استان فارس اعلام شد.

نتایج نمونه دولتی لار 96-97 - ششم و نهم

نتایج آزمون نمونه دولتی لار و اسامی پذیرفته شدگان هر واحد آموزشی مطابق با اعلام پایگاه خبری مشاوران شریف و اطلاعیه آموزش و پرورش برای پایه های ششم و نهم از طریق پرتال آزمون نمونه دولتی استان فارس اعلام شد.

نتایج نمونه دولتی جهرم 96-97 - ششم و نهم

نتایج آزمون نمونه دولتی جهرم و اسامی پذیرفته شدگان هر واحد آموزشی مطابق با اعلام پایگاه خبری مشاوران شریف و اطلاعیه آموزش و پرورش برای پایه های ششم و نهم از طریق پرتال آزمون نمونه دولتی استان فارس اعلام شد.

نتایج نمونه دولتی کازرون 96-97 - ششم و نهم

نتایج آزمون نمونه دولتی کازرون و اسامی پذیرفته شدگان هر واحد آموزشی مطابق با اعلام پایگاه خبری مشاوران شریف و اطلاعیه آموزش و پرورش برای پایه های ششم و نهم از طریق پرتال آزمون نمونه دولتی استان فارس اعلام شد.

نتایج نمونه دولتی مرودشت 96-97 - ششم و نهم

نتایج آزمون نمونه دولتی مرودشت و اسامی پذیرفته شدگان هر واحد آموزشی مطابق با اعلام پایگاه خبری مشاوران شریف و اطلاعیه آموزش و پرورش برای پایه های ششم و نهم از طریق پرتال آزمون نمونه دولتی استان فارس اعلام شد.

نتایج نمونه دولتی مهدی شهر 96-97 - ششم و نهم

نتایج آزمون نمونه دولتی مهدی شهر و اسامی پذیرفته شدگان هر واحد آموزشی مطابق با اعلام پایگاه خبری مشاوران شریف و اطلاعیه آموزش و پرورش برای پایه های ششم و نهم از طریق پرتال آزمون نمونه دولتی استان سمنان اعلام گردید.
دانلودها
انگیزه نامه
رزومه
نکات کاربردی
نظر مخاطبان