عناوین اصلی

نمونه دولتی

نتایج نمونه دولتی فسا ۹۶-۹۷ – ششم و نهم

نتایج نمونه دولتی فسا 96-97 - ششم و نهم زمان اعلام نتایج نمونه دولتی آزمون نمونه دولتی به صورت منطقه ای برگزار می گردد و نتایج آن نیز از طریق سایت های استانی اعلام می گردد. نتایج آزمون نمونه دولتی فسا و اسامی پذیرفته شدگان هر واحد آموزشی…

نتایج نمونه دولتی داراب ۹۶-۹۷ – ششم و نهم

نتایج نمونه دولتی داراب 96-97 - ششم و نهم زمان اعلام نتایج نمونه دولتی آزمون نمونه دولتی به صورت منطقه ای برگزار می گردد و نتایج آن نیز از طریق سایت های استانی اعلام می گردد. نتایج آزمون نمونه دولتی داراب و اسامی پذیرفته شدگان هر واحد…

نتایج نمونه دولتی فیروزآباد ۹۶-۹۷ – ششم و نهم

نتایج نمونه دولتی فیروزآباد 96-97 - ششم و نهم زمان اعلام نتایج نمونه دولتی آزمون نمونه دولتی به صورت منطقه ای برگزار می گردد و نتایج آن نیز از طریق سایت های استانی اعلام می گردد. نتایج آزمون نمونه دولتی فیروزآباد و اسامی پذیرفته شدگان هر…

نتایج نمونه دولتی نورآباد ۹۶-۹۷ – ششم و نهم

نتایج نمونه دولتی نورآباد 96-97 - ششم و نهم زمان اعلام نتایج نمونه دولتی آزمون نمونه دولتی به صورت منطقه ای برگزار می گردد و نتایج آن نیز از طریق سایت های استانی اعلام می گردد. نتایج آزمون نمونه دولتی نورآباد و اسامی پذیرفته شدگان هر واحد…

نتایج نمونه دولتی نی ریز ۹۶-۹۷ – ششم و نهم

نتایج نمونه دولتی نی ریز 96-97 - ششم و نهم زمان اعلام نتایج نمونه دولتی آزمون نمونه دولتی به صورت منطقه ای برگزار می گردد و نتایج آن نیز از طریق سایت های استانی اعلام می گردد. نتایج آزمون نمونه دولتی نی ریز و اسامی پذیرفته شدگان هر واحد…